New issue

We kindly inform that since 2014 the journal “Economics” has changed its title to “Economics of the 21st Century”.

Publishing House: Wroclaw University of Economics
Year: 2017
Issue: 4 (16)
ISSN: 2353-8929
e-ISSN: 2449-9757
No. of page: 121
Size: B5
Binding: paperback

Ewolucja biznesu międzynarodowego w dobie globalizacji gospodarki / Evolution of international business at a time of globalisation of the economy
Autor: Bogusława Drelich-Skulska


Problemy multikulturowe w biznesie międzynarodowym / Multi-cultural problems in international business
Autor: Przemysław Skulski


Zabezpieczenie przed ryzykiem rynkowym w działalności korporacji transnarodowych na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A. / Hedging in the market risk management of transnational corporations on the example of KGHM Polska Miedź S.A
Autor: Jan Rymarczyk


Implementacja World Class Manufacturing w przedsiębiorstwie produkcyjnym na rynku polskim / Implementation of World Class Manufacturing in a production company on the Polish market .
Autor: Agnieszka Piasecka-Głuszak


Przyszłe modele biznesowe na rynku Mediów 4.0 / Future business models on Media 4.0 market
Autor: Katarzyna Kupczyk


Outsourcing vs. shared services model / Outsourcing vs. model usług wspólnych
Autor: Karolina Płoneczka


Charakterystyka konkurencyjności chińskich przedsiębiorstw działających poprzez chińską platformę Aliexpress na rynku europejskim / Characteristic competitiveness of Chinese companies operating through Chinese Aliexpress platform on the European market
Autor: Klaudia Reikowska


Rozwój nauki, technologii i innowacji po globalnym kryzysie. Trendy i wyzwania / Science, technology, and innovation development after the global crisis. Trends and challenges
Autor: Joanna Gocłowska-Bolek


Struktury klastrowe jako element narodowych systemów innowacji / Cluster as an element of national innovation systems
Autor: Anna H. Jankowiak


TiSA jako nowe plurilateralne porozumienie w sprawie handlu usługami / TiSA as new plurilateral GATS
Autor: Magdalena Myszkowska


Współczesny regionalizm handlowy na przykładzie Aliansu Pacyficznego / Contemporary trade regionalism on the example of Pacific Alliance
Autor: Sebastian Bobowski


Znaczenie zmian na rynku ropy naftowej dla gospodarki Arabii Saudyjskiej / The impact of changes on the crude oil market for the economy of Saudi Arabia
Autor: Justyna Karwowska


Zarządzanie transgranicznym obszarem metropolitalnym na przykładzie Trinational Eurodistrict Basel / Governance in cross-border metropolitan
Autor: Natalia Konopinska


Instytucjonalne formy wsparcia inwestycji zagranicznych w sektor badawczo-rozwojowy na Dolnym Śląsku / Institutional forms of support of foreign investments in the research and development sector in Lower Silesia
Autor: Aleksandra Kuźmińska-Haberla


Źródła zakupu przez Siły Zbrojne RP nowych ciężarówek wojskowych / Sources of purchase by the Armed Forces of the Republic of Poland of new military trucks
Autor: Jarosław Brach


Potencjał technologiczny i ekonomiczny polskiego przemysłu do produkcji nowoczesnych przyszłych ciężarówek wojskowych / Technological and economic potential of the Polish automotive industry to produce modern military trucks in the future
Autor: Jarosław Brach


Określenie trudności w identyfikacji cech konsumenta zrównoważonego na podstawie rozważań o modelu homo oeconomicus i homo sustinens / Difficulties in identification of characteristics of sustainable consumer in the light of considerations about models of homo oeconomicus and homo sustinens
Autor: Marek Hendel