New issue

We kindly inform that since 2014 the journal “Economics” has changed its title to “Economics of the 21st Century”.

Publishing House: Wroclaw University of Economics
Year: 2018
Issue: 2 (18)
ISSN: 2353-8929
e-ISSN: 2449-9757
No. of page: 121
Size: B5
Binding: paperback

Strategy for the renaissance of Bulgarian industry: policy planning vs implementing measures / Strategia na rzecz renesansu bułgarskiego przemysłu: polityka planowania kontra środki wdrażania
Autor: Diana Kopeva, Nikolay Sterev, Dimitar Blagoev


The implementation of COSO’S ICIF in Bulgaria’s municipal administrations / Wdrażanie Zintegrowanego Ramowego Modelu Nadzoru Wewnętrznego (ICIF) Komitetu Organizacji Sponsorujących Komisję Treadwaya (COSO) w administracjach gminnych w Bułgarii
Autor: Borislav Borissov


Delimitation procedure of degraded areas and the area targeted for revitalisation / Procedura delimitacji obszarów zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji
Autor: Andrzej Raszkowski, Elżbieta Sobczak


The educational and cultural ranking of Lower Silesian cities / Ranking miast województwa dolnośląskiego w wymiarze edukacyjno-kulturalnym
Autor: Tomasz Bartłomowicz


Analiza konkurencyjności węgla w polskim sektorze energetycznym w odniesieniu do dyrektyw Unii Europejskiej do 2050 roku / Analysis of coal’s competitiveness in the Polish power sector in relation to European Union directives until 2050
Autor: Przemyslaw Dyjak


The role of measurements of OP Innovations and Competitiveness (OPIC) for the intelligent growth of Bulgarian economy / Rola pomiarów bułgarskiego programu operacyjnego Innowacje i konkurencyjność (OPIC) w inteligentnym wzroście bułgarskiej gospodarki
Autor: Tsvetana Stoyanova, Nikolay Sterev