New issue

We kindly inform that since 2014 the journal “Economics” has changed its title to “Economics of the 21st Century”.

Publishing House: Wroclaw University of Economics
Year: 2017
Issue: 3 (15)
ISSN: 2353-8929
e-ISSN: 2449-9757
No. of page: 121
Size: B5
Binding: paperback

Paradygmat zasobowy a paradygmat sieciowy. Nauka czy sztuka? / Resource paradigm vs. network paradigm. Science or art?
Autor: Mariusz Maziarz


Gospodarka o obiegu zamkniętym – stan obecny i perspektywy / Circular economy – current state and perspectives
Autor: Magdalena Pichlak, Mariusz Kruczek


Rola procesów globalizacji i integracji europejskiej w kształtowaniu się łańcuchów dostaw żywności / Role of globalisation and European integration processes in shaping food supply chains
Autor: Joanna Michalczyk


Ocena ekonomicznych aspektów działania kapitału zagranicznego w procesie ewolucji polskiego biznesu medialnego po 1989 roku / The assessment of economic aspects of the activities of foreign capital in the evolution process of Polish media business after 1989
Autor: Jarosław Brach


Dwadzieścia lat po propozycji Sakakibary. Współczesne wyzwania dla projektu Azjatyckiego Funduszu Walutowego / Twenty years after Sakakibara proposal. Contemporary challenges for the project of Asian Monetary Fund
Autor: Sebastian Bobowski


Portfolio investment flows and the Lucas paradox – an evidence from the global economy in the 21 st century / Inwestycje portfelowe a paradoks Lucasa w globalnej gospodarce XXI wieku
Autor: Magdalena Broszkiewicz


Stopy procentowe a płynne kursy walutowe w krajach Unii Europejskiej. Wstęp do analizy korelacji / Interest rates vs. floating exchange rates in the European Union member states. An introduction to the correlation analysis
Autor: Wawrzyniec Michalczyk


A note on VAR for the winner’s curse / Wartość zagrożona i przekleństwo zwycięzcy
Autor: Zbigniew Palmowski