Archives


Hurdles and obstacles in monetary policy communication. A model for the communication between the central bank and markets

Autor: Winand H. Dittrich, Monika Wohlmann


Public supervision on the public procurement market in selected EU member states (selected aspects)

Autor: Jan Gola


Legal and economic aspects of money laundering in selected EU member states

Autor: Joanna Brzezińska


Labour costs in the aerospace industry: LMDI decomposition of aerospace manufacturing payrolls

Autor: Martin Machay, Vladimír Hajko


Automotive configurator as a digital platform for product customization

Autor: Emil Velinov, Martina Beranek


Gender and skill dimensions of technological transitions at workplaces: the case of The Czech Republic, Poland and Slovakia

Autor: Ebenezer Kwabla Mensah, Dennis Nchor


Nowy Jedwabny Szlak a relacje polsko-chińskie / Belt and Road Initiative vs. Sino-Polish relations
Autor: Aleksandra Bartosiewicz, Paulina Szterlik


Koncepcja latynoamerykańskiego socjalizmu XXI wieku. Geneza, założenia oraz praktyka na przykładzie Wenezueli za rządów H. Cháveza /The concept of Latin American 21st century socialism. The genesis, assumptions and practice on the example of Venezuela under H. Chávez
Autor: Monika Pilińska


Działalność inwestycyjna Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych / Investment activity of Asian Infrastructure Investment Bank
Autor: Michał Zaremba


Europejskie korytarze kolejowe jako narzędzie poprawy funkcjonowania kolejowego transportu towarowego / European rail corridors role to improve the functioning of rail freight transport
Autor: Izabela Dziaduch, Paweł Hanczar


Zagadnienie ładu przestrzennego i jego percepcja /The issue of spatial order and its perception
Autor: Krzysztof Rogatka, Tomasz Starczewski, Leszek Dąbrowski, Paweł Smoliński


Wyspy odrzańskie we Wrocławiu miejscem aktywizacji jego mieszkańców / Odra islands in Wrocław as a place of the activation of its inhabitants
Autor: Jacek Burdziński, Janusz Gubański


Podatkowe uwarunkowania podziału zysku spółki akcyjnej / Tax conditioning of profit distribution in joint stock companies
Autor: Jacek Uchman


Teoria sygnalizacji w polityce dywidend na przykładzie spółek notowanych na NewConnect / Signalling theory of dividends based on the example of NewConnect companies
Autor: Martyna Żyła


Recenzja monografii Małgorzaty Czermińskiej Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej. Znaczenie dla ochrony jednolitego rynku wewnętrznego i międzynarodowego bezpieczeństwa
Autor: Jan RymarczykSouthern and eastern dimension revisited: the (political) economy of transformation perspective / Ponowna analiza wymiaru
południowego i wschodniego EPS z perspektywy ekonomii (politycznej) transformacji

Autor: Katarzyna Żukrowska


Spatial concentration of Western Poland districts in function of sustainable development level and institutional infrastructure / Koncentracja przestrzenna powiatów Polski Zachodniej ze względu na poziom rozwoju zrównoważonego a infrastruktura instytucjonalna
Autor: Mariusz Malinowski


Bariery rozwoju bitcoina jako nowej formy pieniądza międzynarodowego / Barriers of development of bitcoin as a new form of international money
Autor: Wawrzyniec Michalczyk


Trzeci sektor w Europie wobec deficytu demokratycznego w dobie integracji i globalizacji / The third sector in Europe in relation to the democratic deficit in the era of integration and globalization
Autor: Małgorzata Domiter, Anna Marciszewska


W stronę dobrostanu. Działalność instytucji finansowych a nieracjonalność człowieka / Toward well-being. Activity of financial institutions vs. irrationality of people
Autor: Aleksander Ostapiuk


Rozprzestrzenianie rakiet balistycznych – przyczyny i skutki dla bezpieczeństwa międzynarodowego / Proliferation of ballistic missiles – reasons and results for international safety
Autor: Tomasz Szulc


Anomia prawna i bezkarność konsekwencją outsourcingu działań militarnych (case study) / Legal anomie and impunity as consequences of outsourcing of military operations (case study)
Autor: Zbigniew Antczak
Ewolucja biznesu międzynarodowego w dobie globalizacji gospodarki / Evolution of international business at a time of globalisation of the economy
Autor: Bogusława Drelich-Skulska


Problemy multikulturowe w biznesie międzynarodowym / Multi-cultural problems in international business
Autor: Przemysław Skulski


Zabezpieczenie przed ryzykiem rynkowym w działalności korporacji transnarodowych na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A. / Hedging in the market risk management of transnational corporations on the example of KGHM Polska Miedź S.A.
Autor: Jan Rymarczyk


Implementacja World Class Manufacturing w przedsiębiorstwie produkcyjnym na rynku polskim / Implementation of World Class Manufacturing in a production company on the Polish market
Autor: Agnieszka Piasecka-Głuszak


Przyszłe modele biznesowe na rynku Mediów 4.0 / Future business models on Media 4.0 market
Autor: Katarzyna Kupczyk


Outsourcing vs. shared services model / Outsourcing vs. model usług wspólnych
Autor: Karolina Płoneczka


Charakterystyka konkurencyjności chińskich przedsiębiorstw działających poprzez chińską platformę Aliexpress na rynku europejskim / Characteristic competitiveness of Chinese companies operating through Chinese Aliexpress platform on the European market
Autor: Klaudia Reikowska


Rozwój nauki, technologii i innowacji po globalnym kryzysie. Trendy i wyzwania / Science, technology, and innovation development after the global crisis. Trends and challenges
Autor: Joanna Gocłowska-Bolek


Struktury klastrowe jako element narodowych systemów innowacji / Cluster as an element of national innovation systems.
Autor: Anna H. Jankowiak


TiSA jako nowe plurilateralne porozumienie w sprawie handlu usługami / TiSA as new plurilateral GATS
Autor: Magdalena Myszkowska


Współczesny regionalizm handlowy na przykładzie Aliansu Pacyficznego / Contemporary trade regionalism on the example of Pacific Alliance
Autor: Sebastian Bobowski


Znaczenie zmian na rynku ropy naftowej dla gospodarki Arabii Saudyjskiej / The impact of changes on the crude oil market for the economy of Saudi Arabia
Autor: Justyna Karwowska


Zarządzanie transgranicznym obszarem metropolitalnym na przykładzie Trinational Eurodistrict Basel / Governance in cross-border metropolitan
Autor: Natalia Konopinska


Instytucjonalne formy wsparcia inwestycji zagranicznych w sektor badawczo-rozwojowy na Dolnym Śląsku / Institutional forms of support of foreign investments in the research and development sector in Lower Silesia
Autor: Aleksandra Kuźmińska-Haberla


Źródła zakupu przez Siły Zbrojne RP nowych ciężarówek wojskowych / Sources of purchase by the Armed Forces of the Republic of Poland of new military trucks
Autor: Jarosław Brach


Potencjał technologiczny i ekonomiczny polskiego przemysłu do produkcji nowoczesnych przyszłych ciężarówek wojskowych / Technological and economic potential of the Polish automotive industry to produce modern military trucks in the future
Autor: Jarosław Brach


Określenie trudności w identyfikacji cech konsumenta zrównoważonego na podstawie rozważań o modelu homo oeconomicus i homo sustinens / Difficulties in identification of characteristics of sustainable consumer in the light of considerations about models of homo oeconomicus and homo sustinens
Autor: Marek HendelParadygmat zasobowy a paradygmat sieciowy. Nauka czy sztuka? / Resource paradigm vs. network paradigm. Science or art?
Autor: Mariusz Maziarz


Gospodarka o obiegu zamkniętym – stan obecny i perspektywy / Circular economy – current state and perspectives
Autor: Magdalena Pichlak, Mariusz Kruczek


Rola procesów globalizacji i integracji europejskiej w kształtowaniu się łańcuchów dostaw żywności / Role of globalisation and European integration processes in shaping food supply chains
Autor: Joanna Michalczyk


Ocena ekonomicznych aspektów działania kapitału zagranicznego w procesie ewolucji polskiego biznesu medialnego po 1989 roku / The assessment of economic aspects of the activities of foreign capital in the evolution process of Polish media business after 1989
Autor: Jarosław Brach


Dwadzieścia lat po propozycji Sakakibary. Współczesne wyzwania dla projektu Azjatyckiego Funduszu Walutowego / Twenty years after Sakakibara proposal. Contemporary challenges for the project of Asian Monetary Fund
Autor: Sebastian Bobowski


Portfolio investment flows and the Lucas paradox – an evidence from the global economy in the 21 st century / Inwestycje portfelowe a paradoks Lucasa w globalnej gospodarce XXI wieku
Autor: Magdalena Broszkiewicz


Stopy procentowe a płynne kursy walutowe w krajach Unii Europejskiej. Wstęp do analizy korelacji / Interest rates vs. floating exchange rates in the European Union member states. An introduction to the correlation analysis
Autor: Wawrzyniec Michalczyk


A note on VAR for the winner’s curse / Wartość zagrożona i przekleństwo zwycięzcy
Autor: Zbigniew Palmowski


Wspólna przestrzeń szkolnictwa wyższego w Azji Południowo-Wschodniej / Common Space of Higher Education in Southeast Asia
Autor: Anna Hajduk


Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych – geneza i cele / The Asian Infrastructure Investment Bank – origin and objectives
Autor: Maciej Kalwasiński


Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych na przykładzie KGHM Polska Miedź SA / Social responsibility of companies operating at international markets on the example of KGHM
Autor: Agnieszka Mikucka-Kowalczyk


Jak odpowiedzialny biznes może niwelować nierówności dochodowe społeczeństwa / How responsible business may diminish income inequality of society
Autor: Marta Romanow


Moralna ekonomia − homo oeconomicus jako istota pomagająca innym / Moral economics − homo oeconomicus as a being that helps others
Autor: Aleksander Ostapiuk


Matematyzacja ekonomii − grzech pierworodny? Wieloaspektowa analiza wpływu i przyczyn / Mathematisation of economics − original sin? Multifaceted analysis of influence and causes
Autor: Aleksander Ostapiuk


Kryzys gospodarki a kryzys ekonomii jako nauki / Crisis of economy vs. crisis of economics
Autor: Aleksander Ostapiuk


Skłonność do migracji młodych ludzi na przykładzie gminy Oborniki Śląskie − potencjalne implikacje dla rozwoju lokalnego / Tendency to the migration of young people on the example of Oborniki Śląskie town − potential implications for local development
Autor: Justyna Rokitowska
Powiązania liberalizacyjne rynków z różnych regionów / Liberalization ties of markets from different regions
Autor: Katarzyna Żukrowska


Wolny handel a
Autor: Agnieszka Piekutowska


Wolny handel a ekonomia współdzielenia. W kierunku nowego systemu gospodarowania / Free trade vs. sharing economy. Towards a new management system
Autor: Wojciech Zysk


Manufacture to Manufacture Terms of Trade w XX i XXI wieku. Tendencje i determinanty / Manufacture to manufacture terms of trade in the 20th and 21st centuries.Tendencies and determinants.
Autor: Jerzy Dudziński


Gospodarki wschodzące jako główni partnerzy handlowi najsłabiej rozwiniętych krajów świata / Emerging economies as major trading partners for the least developed countries
Autor: Wioletta Nowak


Procesy liberalizacji handlu państw Bałkanów Zachodnich a zmiany w jego strukturze produktowej / Processes of trade liberalisation in the Western Balkans and changes in its product structure
Autor: Edward Molendowski, Łukasz Klimczak


Wymiana handlowa Francji z krajami Afryki ze szczególnym uwzględnieniem Afryki Subsaharyjskiej / French trade with African countries with a special emphasis on Sub-Saharan Africa
Autor: Eric Ambukita


Integracja gospodarcza w ramach wspólnego rynku Afryki Wschodniej i Południowej (COMESA) / The economic integration within the common market for Eastern and Southern Africa (COMESA)
Autor: Konrad Czernichowski


Wpływ handlu zagranicznego Unii Europejskiej na rzeczywistą emisję CO2 / Impact of the European Union foreign trade on actual CO2 emissions
Autor: Bartosz Fortuński


Sankcje ekonomiczne a wymiana handlowa Rosji w warunkach kryzysu gospodarczego / Economic sanctions and Russian foreign trade in the economic crisis conditions
Autor: Monika Fiedorczuk


Kryzys w handlu z Rosją a dywersyfikacja polskiego eksportu żywności / Crisis in trade with Russia vs. diversification of Polish food exports
Autor: Tomasz Wierzejski


Bilans ryzyka TTIP w zakresie liberalizacji handlu produktami rolno-spożywczymi w modelu CGEM–GTAP / Balance of the TTIP risk relating to freeing the trade in agri-food products in CGEM–GTAP model
Autor: Jacek Pera


Handel zagraniczny Polski w aspekcie nowych wyzwań w gospodarce światowej / Polish foreign trade in the aspect of new challenges in global economy
Autor: Piotr Rubaj


Struktura polskiego salda bilansu handlowego w świetle problematyki bezpieczeństwa ekonomicznego / The structure of Polish trade balance in the context of the concept of economic security
Autor: Bartosz Michalski


Saldo błędów i opuszczeń w bilansie płatniczym Polski. Wstęp do analizy / Net errors and omissions in the balance of payments of Poland. Introduction to the analysis
Autor: Justyna Biegańska


Wpływ przywracania wyjątkowych kontroli granicznych w strefie Schengen na funkcjonowanie europejskich łańcuchów dostaw / Effect of restoration of exceptional border controls in the Schengen area on the functioning of European supply chains
Autor: Zbigniew Bentyn


The impact of the rise of global supply chains on the foreign trade policy / Wpływ wzrostu międzynarodowych łańcuchów dostaw na zagraniczną politykę handlową
Autor: Zdzisław W. Puślecki


Współczesny model polityki innowacyjnej – doświadczenia liderów innowacyjności / Contemporary innovation policy – evidence from the world’s innovation leaders
Autor: Marzenna Anna Weresa


Polityka wspierania innowacyjności w Brazylii i w jej regionach / Policy of supporting innovation in Brazil and its regions
Autor: Małgorzata Dziembała


Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna przedsiębiorstw w kontekście idei zrównoważonego rozwoju / The research, development and innovative activities of enterprises in the context of the idea of sustainable development
Autor: Tomasz Gutowski


Innowacyjność firm-lokatorów polskich parków technologicznych – wybrane wyniki badańterenowych / Innovativeness of enterprises located in Polish technology parks – selected results of empirical research
Autor: Marek Wróblewski, Leszek Kwieciński


Znaczenie strategicznych aliansów technologicznych w rozwoju nowych terapii leczniczych w sektorze biofarmaceutycznym / The importance of strategic technology alliances in the development of new medical treatments in the biopharmaceutical industry
Autor: Łukasz Puślecki


Państwa nordyckie wobec wyzwań energetycznych Unii Europejskiej / The Nordic countries approach towards the European Union’s energy challenges
Autor: Jakub Siotor


Kontrowersje wokół wdrożenia dyrektywy transgranicznej Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w Polsce / Controversy around the implementation of the European Parliament and the Council of the European Union crossborder healthcare directive in Poland
Autor: Małgorzata Makuch


Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Europy Środkowej / Occupational activity of older people in selected countries of Central Europe
Autor: Anna Niewiadomska


Optymalizacja kosztów jako współczesny priorytet sektora MŚP w Polsce / Optimization of costs as a current priority of the SME sector in Poland
Autor: Patrycja Krawczyk


Cloud computing jako wsparcie rozwoju e-handlu / Cloud computing in the developmentof e-commerce 335 Olena
Autor: Olga Dębicka


J.S. Mill i G.S. Becker o równości kobiet i mężczyzn w społeczeństwie / J.S. Mill and G.S. Becker about gender equality in society
Autor: Agata KraińskaCięcia budżetowe. Przegląd najnowszych badań / Austerity at the Treasury. A review of the recent literature
Autor: Mariusz Maziarz


Stopa bezrobocia – mankamenty pomiaru i próba ich eliminacji / Unemployment rate – measurement defects and an attempt of their elimination
Autor: Dariusz Głuszczuk, Andrzej Raszkowski


Metody wyznaczania funkcji wynagrodzeń oraz szacowania okresu zwrotu i stopy zwrotu indywidualnych inwestycji w wyższe wykształcenie / Methods of estimation of wage function, period of return and rate of return of individual investments in higher education
Autor: Krzysztof Natalli


Wpływ wykształcenia wyższego na ogólny poziom wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2014 / Influence of higher education on the general level of remuneration in the enterprises sector in Poland in the years 2005-2014
Autor: Maciej Szczepanik


Polityka zmiennych składników wynagrodzeń w domach maklerskich / Policy on variable components of remuneration in brokerage houses
Autor: Agata Wieczorek


Znaczenie wiedzy akademickiej dla wynalazczości przedsiębiorstw w Polsce / The importance of academic knowledge for the inventiveness of enterprises in Poland
Autor: Małgorzata Wachowska


Inwestycje w kapitał niematerialny w gospodarkach na średnim poziomie rozwoju / Intangible capital investment in developing economies
Autor: Łukasz Cywiński, Ruslan Harasym


Usługi użyteczności publicznej jako instrument inwestowania w długoterminowe zdolności rozwojowe i globalną konkurencyjność Unii Europejskiej / Services of general interest as an instrument to invest in a long-term development capabilities and global competitiveness of the EU
Autor: Jerzy Ząbkowicz


Zboża jako składnik rolnictwa i gospodarki Polski / Cereals as a component of agriculture and Polish economy
Autor: Franciszek KapustaPanika roku 1907 – kryzys finansowy 2008. Sto lat budowania kreatywnego kapitalizmu
Autor: Witold Kwaśnicki


Rola instrumentów pochodnych w kryzysie finansowym 2008/2009
Autor: Justyna Szymańska


Podejście sektorowe i horyzontalne jako instrumenty integracji regionalnej – na przykładzie sfery rynkowych usług użyteczności publicznej w Unii Europejskiej
Autor: Jerzy Ząbkowicz


Wpływ wielkości i własności przedsiębiorstw na ich aktywność innowacyjną – ujęcie ewolucyjne
Autor: Arkadiusz Świadek, Katarzyna Szopik-Depczyńska


Mobilność kapitału ludzkiego jako źródło międzynarodowej i wewnątrzkrajowej dyfuzji wiedzy
Autor: Małgorzata Wachowska


Ochrona własności intelektualnej w obszarze komunikacji wizualnej
Autor: Izabela Ścibiorska-Kowalczyk, Jarosław Kowalczyk


Wybrane postawy uczestników rynku wobec braków informacyjnych na rynku nieruchomości
Autor: Justyna Brzezicka, Radosław Wiśniewski


Prywatyzacja zasobu mieszkaniowego przejętego przez Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na przykładzie gmin powiatu olsztyńskiego
Autor: Agnieszka Napiórkowska-Baryła, Mirosława Witkowska-Dąbrowska, Ilisio Manuel de Jesus


Recenzja książki Przemysława Skulskiego „Uwarunkowania komunikacji na międzynarodowym rynku uzbrojenia i sprzętu wojskowego”
Autor: Jan Rymarczyk


Recenzja książki Tadeusza Władysława Kowalskiego „Globalization and Transformation in Central European Countries: The Case of Poland”
Autor: Jan Rymarczyk

Relacje między ekonomią a psychologią
Autor: Bożena Klimczak


Ekonomia behawioralna: od koncepcji racjonalności do wizji ustroju ekonomicznego
Autor: Janina Godłów-Legiędź


Analiza instytucji i zmian instytucjonalnych A. Allana Schmida
Autor: Joanna Dzionek-Kozłowska


Rola psychologii w ekonomicznej teorii zachowań ludzkich Gary’ego S. Beckera
Autor: Karol Fjałkowski


O realistyczności założeń, falsyfikowalności hipotez i innych modernistycznych mitach współczesnej ekonomii
Autor: Bartosz Scheuer


Nowa ekonomia instytucjonalna a zmiany paradygmatu rozwoju gospodarczego
Autor: Tomasz Legiędź


Prawa własności filarem rozwoju gospodarczego
Autor: Marian Zalesko


Instytucjonalna ochrona tajemnic przedsiębiorstwa w wybranych krajach. Wnioski dla Unii Europejskiej
Autor: Oktawian Nowak


Problem praw własności w kontekście upowszechnienia technologii druku przestrzennego
Autor: Marcin Brol, Sławomir Czetwertyński


Przemiany w branży gier wideo z perspektywy praw własności intelektualnej
Autor: Mikołaj Klimczak


Ocena skuteczności Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej w kontekście problemu przełowienia. Perspektywa instytucjonalna
Autor: Rafał M. Jakubowski


Instytucje nieformalne w teorii F.A. Hayeka
Autor: Ewa Gruszewska


Zaufanie i kapitał społeczny – uwarunkowania kulturowe, instytucjonalne czy indywidualne? Wnioski z porównań międzynarodowych
Autor: Maria Lissowska


Regulacja – wartości – ramy instytucjonalne
Autor: Bożena Borkowska


Kontrolowana liberalizacja versus niechęć do konkurencji na przykładzie rynku usług użyteczności publicznej w Unii Europejskiej
Autor: Anna Ząbkowicz, Jerzy Ząbkowicz


Społeczna gospodarka rynkowa jako model ładu gospodarczego Unii Europejskiej
Autor: Katarzyna Kamińska


Stanowisko Niemiec wobec jednolitego mechanizmu nadzoru bankowego w Unii Europejskiej
Autor: Sebastian Płóciennik


Współzależności oportunistyczne interesariuszy w nadzorze korporacyjnym
Autor: Stanisław Rudolf


Instytucjonalna teoria kontraktów – presja ekonomii i prawa
Autor: Wacław Stankiewicz


Recenzja książki Jarosława Bracha „Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw międzynarodowego drogowego transportu ładunków”
Autor: Jan Rymarczyk

Ekonomia jako nauka o celowym działaniu. Paradygmat szkoły austriackiej oraz krytyka keynesizmu i monetaryzmu
Autor: Marcin Mrowiec


Nowoczesne modele analizy gospodarki światowej a ewolucja badań nad międzynarodowymi oddziaływaniami krajowej polityki makroekonomicznej
Autor: Agnieszka Domańska


Rozwój sektora finansowego a wzrost gospodarczy na przykładzie Indii
Autor: Marta Ostrowska, Marika Lach, Karolina Wójcicka


Behawioralne aspekty ewolucji funkcji agencji ratingowych
Autor: Justyna Brzezicka


Marketing zrównoważony – nowe oblicze kapitalizmu?
Autor: Edyta Rudawska


Analiza działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w latach 2006-2011
Autor: Michał Ginter


Klasa kreatywna a rozwój gospodarczy regionu w Polsce
Autor: Małgorzata Podogrodzka


Popyt mieszkaniowy a przestrzeń miejska – przegląd literatury
Autor: Michał Głuszak, Bartłomiej Marona


Regulacje prawne ograniczające koszty transakcyjne – na przykładzie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Autor: Piotr Staniszewski


Wskaźnik syntetyczny w procesie oceny gospodarki finansowej gmin wiejskich
Autor: Paweł Dziekański


Uwarunkowania demograficzne zmian środowiskowych – wybrane problemy
Autor: Ewa Mazur-Wierzbicka


Recenzja monografii Marty Wincewicz-Bosy, pt. Sieci podmiotów gospodarczych w biznesie końskim
Autor: Jan Rymarczyk


Recenzja książki Bogusławy Skulskiej, pt. Regionalizm ekonomiczny Azji Wschodniej. Jedno spojrzenie – różne wymiary
Autor: Jan Rymarczyk