Komitet Redakcyjny

  • Bogusław Fiedor redaktor naczelny

  • Sebastian Bobowski

  • Wawrzyniec Michalczyk – sekretarz

  


Notka biograficzna redaktora naczelnego

Prof. zw. dr hab. Bogusław Fiedor; ur. 1946 Wrocław; matura: 1964 II LO im Piastów Śląskich we Wrocławiu; studia: 1969 Wyższa Szkoła Ekonomiczna we Wrocławiu, ekonomika przemysłu; doktorat: 1975 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, ekonomia; habilitacja: 1986 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, ekonomia; docentura: 1987; tytuł profesora: 1991; zatrudnienie w WSE/AE/UE: od 1969; miejsce zatrudnienia: Wydział Nauk Ekonomicznych, Instytut Ekonomii, Katedra Ekonomii Ekologicznej; stanowiska kierownicze: kierownik Zakładu Historii Myśli Ekonomicznej (1987-1991), dyrektor Instytutu Ekonomii (od 1991), kierownik Katedry Ekonomii Ekologicznej (1996-2005), przewodniczący Komisji Zagranicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1996-2005); funkcje: rektor AE/UE (2005-2012), prorektor ds. współpracy z zagranicą (od 2012); inne: wiceprzewodniczący (2010) oraz przewodniczący (2011-2012) Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola, Częstochowy i Zielonej Góry; nagrody, wyróżnienia: Nagroda Ministra właściwego dla nauki i szkolnictwa wyższego (1976, 1981, 1994, 2001, 2003, 2011); Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – za kierowanie uczelnią (2006, 2007, 2008 i 2009, 2010, 2011), Członek Honorowy AZS, Nagroda Rektora (25 razy), Odznaka „Zasłużony dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej” Ministra Środowiska (2006), Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego (2006), Nagroda PTE (1991, 1992, 2002, 2003, 2004), Nagroda Wydawnictwa Ekoprofit (2000), Nagroda „Laur Białego Tygrysa Energia 2005” (2005); najważniejsze publikacje: Teoria innowacji, PWN, Warszawa 1978; współautor i redaktor naukowy, Historia myśli ekonomicznej, Ossolineum, Warszawa–Wrocław 1979; Neoklasyczna teoria postępu technicznego próba krytycznej analizy i syntezy, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1986; Przyczynek do ekonomicznej teorii zanieczyszczenia i ochrony środowiska, Ossolineum, Warszawa – Wrocław 1990; współautor i redaktor naukowy, Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii, Wyd. Ekonomia i Środowisko, 1993; współautor i redaktor naukowy, Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002; współautor i redaktor naukowy, Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej, Wyd. Ekonomia i Środowisko, 2006; staże zagraniczne: University of Glasgow (1972), stypendium badawcze w Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg V.A. (1980), Visiting Assistant Professor w Münster Universität (1985-1986), stypendium badawcze w Münster Universität (1987-1988), Gastprofessor w ramach stypendium Rządu Krajowego Nadrenii-Wesfalii w Münster Universität (1990-1991), Short Term Visiting Professor w University of Richmond, V.A. (1993), członek Misji Banku Światowego ds. Pomocy Technicznej w Ochronie Środowiska w Moskwie (1993), w Banku Światowym, Washington D.C. (1996); kierowanie projektami badawczymi: Neoklasyczne modele wzrostu gospodarczego (koordynowany przez Instytut Gospodarki Krajów Rozwijających się SGPiS) (1977); Klasyfikacja teorii i modeli wzrostu gospodarczego z ekologicznego punktu widzenia (1986); Model zależności między zużyciem zasobów naturalnych a wzrostem gospodarczym Polski w latach 1960-1985 (1987); Mechanizm przymusu ekonomicznego dla przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska (1988); Mechanizm przymusu ekonomicznego dla przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska – zagadnienie regionalizacji kraju dla potrzeb polityki ochrony środowiska (1989); Ekonomiczne uwarunkowania transformacji od komunizmu do gospodarki rynkowej (1990); Cele i metody realizacji polityki ekologicznej w procesie transformacji gospodarki polskiej (1992-1993); Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w niemarksistowskiej (neoklasycznej i postkeynesowskiej) teorii wzrostu; Economywide Policies and the Environment. A Case Study of Poland. Report for the World Bank (1991-1992); The Use of Ecological Funds for Financing the Environmental Cleanup”. Report for the World Bank (1991-1992); Interlinkages between Trade and Development. A Case Study of Poland, w ramach programu badawczego UNDP/UNCTAD: Reconciliation of Trade and Environmental Policy (1993-1994); Depozyty ekologiczne i opłaty produktowe jako instrument polityki ochrony środowiska (1994-95); Designing a Programme of Tradeable Emission Permits and Implementing a Pilot Project in Poland: część ekonomiczna i instytucjonalna koncepcji rynku zbywalnych uprawnień emisyjnych (w ramach programu PHARE); Modyfikacja systemu opłat za szczególne korzystanie z wód (1994); The Potential for Increased Use of Fiscal Instruments in Environmental Protection in Poland, koordynowany przez The World Resources Institute (1995-1996); Trends in Exposure to Particulates and Contamination of Drinking Water. A Case Study: Upper Silesia (Poland), projekt dla Banku Światowego w związku z Europejską Konferencją Ministrów Ochrony Środowiska w Sofii (1995); Application of Environmental and Natural Resources Valuation Methodologies. A Case Study for Poland: Methodologies for Estimating Air Pollution Related Damages in Polish Forest Resources, w ramach międzynarodowego programu UNDP/UNEP (1995-1996); Polish Case Study on Economic Consequences of the Basel Convention, koordynowany przez UNCTAD (1996); Wpływ transportu na środowisko – studium przypadku: Nowa Ruda, na zlecenie Harvard Institute for International Development (1996); Ekonomiczne konsekwencje wprowadzenia podatku ekologicznego od paliw, dla Harvard Institute for International Development (1994-1995); Technical Support in the Preparation of National Reports on Black Sea Environmental Priorities Study, programowanie i koordynacja projektu oraz nadzór merytoryczny nad zespołami eksperckimi Rosji i Bułgarii (1996-1997); Identyfikacja, pomiar i kryteria porównywania skutków zaburzeń powodowanych w systemie gospodarczym przez kredytowanie preferencyjne (ekologiczne) (1997); Ocena dotychczasowych doświadczeń związanych z funkcjonowaniem systemów opłat produktowych i depozytów ekologicznych na dobra ekologicznie uciążliwe i możliwości ich wdrożenia w Polsce (1998); Harmonizacja polskiego prawa, regulacji, standardów i instytucji w ochronie środowiska z rozwiązaniami Unii Europejskiej (1998-1999); Withdrawal of Environmentally Harmful Subsidies in the Energy Sector: A Case Study for Poland, dla Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UNECE) (2000); Koncepcja wdrożenia i ocena potencjalnej efektywności rynku uprawnień zbywalnych do emisji SO2 w polskim sektorze elektroenergetycznym (2000-2001); Formy i metody zintegrowanego oddziaływania państwa na gospodarkę (1998-2002); Koncepcja modyfikacji systemu instrumentów ekonomicznych dla ochrony środowiska w Polsce (2003), Założenia prawno-instytucjonalnych zmian w systemie instrumentów ekonomicznych dla ochrony środowiska w Polsce z uwzględnieniem uwarunkowań europejskich (2004); Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK – Bilans pierwszej dekady i perspektywy rozwoju (2006-2007); Integracja polityki ekologicznej i polityk sektorowych w ramach obszaru badawczego „Zrównoważony rozwój” w programie PAN/MNiSzW „Poland –Foresight 2020” (2007-2008); członkostwo w stowarzyszeniach naukowych, funkcje społeczno-polityczne: członek Working Group to Senior Policy Advisor przy Ministrze OŚZNiL, w ramach projektu kierowanego przez Harvard Institute for International Development Uniwersytetu Harvarda, poświęconego wzmocnieniu podstaw instytucjonalnych polityki ochrony środowiska w Polsce (1992-1996); przewodniczący Sekcji Ekonomicznej Polskiego Komitetu UNESCO-M&B (Man and Biosphere) (1999-2006); przewodniczący Komisji Nauk Ekonomicznych Oddziału Wrocławskiego PAN (1994-2002); członek (1994-2005) i wiceprzewodniczący (1996-2005) Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów RP; członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska (2001-2006); członek z wyboru Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (1997-2010, 2011-2014); członek z wyboru Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (2000-2002); członek z wyboru Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych (2002-2006, 2007-2010, 2011-2014); wiceprzewodniczący z wyboru Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN (2003-2006, 2007-2010, 2011-2014); członek Naukowej Rady Statystycznej przy Prezesie Głównego Urzędu Statystycznego (2005-2008); wiceprzewodniczący z wyboru (2007-2010) Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przewodniczący tej Rady (2010-2015); prezydent (2008-2009) Rady Naukowej Internationales Hochschulinstitut w Zittau (Niemcy); członek kolegiów redakcyjnych i rad programowych czasopism naukowych: „Ekonomista”, „Studia Ekonomiczne”, „Ekonomia i Środowisko”, „Gospodarka Narodowa”; wiceprzewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Oddział Polska (1994-2002, 2009-2013); Honorowy Członek BCC (od 2011); członkostwo honorowe AZS (od 2012).